Psykisk helse

Stendi tilbyr tilrettelagte bo- og omsorgstilbud til voksne mennesker med psykiske lidelser.

Stendi har et landsdekkende tilbud med tilrettelagte bo- og omsorgstjenester for personer med komplekse bistandsbehov. Våre tjenestetilbud utgjør viktige supplement til offentlige tjenester, og tilpasses den enkelte på bakgrunn av deres problematikk og behov.

Sammensatte problemer

Tilbudet er individuelt tilrettelagt, og har som hovedmål å fremme livskvalitet og utgjøre en forskjell i hverdagen.

Våre målgrupper er personer med komplekse og sammensatte behov. Hos Stendi har vi lang og bred erfaring innenfor psykiske lidelser, og vi strekker oss langt for å legge til rette for den enkeltes behov.

I tillegg har vi spesialiserte bo- og omsorgstjenester for personer med problematikk knyttet til demens, rusmisbruk og utviklingshemming.  

Miljøarbeid

Målrettet miljøarbeid handler om å tilby tjenester til brukerens beste, og systematisk tilrettelegge miljøbetingelser for å kunne gi best mulig livssituasjon og gode utviklingsmuligheter.

Les også: Avlasting for familier med krevende omsorgsoppgaver

Dette innebærer å fremme vekst og utvikling for den enkelte. For å kunne gi brukeren et best mulig tilbud krever det at personalgruppen har en felles forståelse av hva som er brukerens beste, og har lik tilnærming til de ulike utfordringene.

Målrettet miljøarbeid dreier seg om både helhetlig og kontinuerlig omsorg. I møte med den enkelte er det sentralt å legge til rette for at brukeren får definere sin egen situasjon, og at man tar hensyn til at de er ekspert på eget liv.