Hjemmeteam

Et tjenestetilbud til pasienter i alle aldre, som er avhengig av medisinsk teknisk utstyr eller har behov for omfattende pleie i eget hjem.

En eldre kvinne får medisiner av en sykepleier fra Stendi.

Våre team består av spesialsykepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter, med høy kompetanse og lang erfaring innen somatisk behandling og pleie av pasienter i eget hjem.

Stendi tilbyr et helhetlig og tilgjengelig tjenestetilbud for voksne og barn med ulike sykdommer og utfordringer. Du kan bestille våre tjenester privat, eller vi kan levere dem i tråd med vedtak fra kommunen du bor i. 

Individuelt tilpasset pleie

Teamene skreddersyr og koordinerer tjenestene rundt hver pasient, slik at deres behov for behandling, omsorg og pleie blir ivaretatt. Alle våre team er blitt opplært og sertifisert etter nasjonale retningslinjer. 

Les også: Hjemmesykepleie fra Stendi 

Vi i Stendi mener at forutsigbarhet på bemanningssiden en nøkkelfaktor for å lykkes. Vi benytter derfor en turnus som ivaretar hensynet til pasienten på best mulig måte.

En ung gutt sitter i sofaen med en pustemaske over nese og munn.Et lite barn har fått besøk av Stendi hjemmeteam for å få veske tilførsel intravenøst i armen.

Kronisk syke barn har ofte godt av å bli skjermet fra langvarige sykehusopphold. Å få behandling hjemme, i kjente og kjære omgivelser og av de samme personene, skaper forutsigbare og trygge rammer for hele familien.

Respiratorbehandling

Repiratorpasienter er fullstendig avhengige av maskinen som puster for dem. De er sårbare dersom en akutt situasjon skulle oppstå, og de ikke er i umiddelbar nærhet til sykehus og mulighet for intensiv behandling. Ved å ha stasjonært helsepersonell i hjemmet, forsvinner mange av bekymringene knyttet til dette. 

Våre team har bred erfaring og kompetanse når det kommer til intensiv behandling av respiratorpasienter. Vi har også gode rutiner for rengjøring av utstyr og utarbeidelse av prosedyrer, da pasientgruppen er svært utsatt for blant annet lungebetennelser.

Les også: Stendi tilbyr praktisk bistand 

Smidig hjemmepleie

I Stendi er vi er opptatt av å tilrettelegge for trygge og gode dager for både pasienter og pårørende. Vi legger stor vekt på å utføre jobben på en god måte, og ivareta privatlivet parallelt med at våre team gjennomfører den viktige jobben som skal gjøres.

Vi har erfart at det å gi det lille ekstra øker gevinsten for alle involverte. Vi ønsker at pasient og pårørende skal ha tillit til oss, at de blir tatt på alvor slik at de er delaktige i planleggingen av egen hverdag og eget liv.

En syk eldre kvinne har fått besøk av hjemmeteamet til Stendi, for pleie og omsorg.

Våre team tilbyr palliativ behandling i hjemmet, og sørger for best mulig symptomlindring, pleie og omsorg for pasienter som er i livets sluttfase.

Egen teamansvarlig

Ved etablering av et helhetlig og godt tjenestetilbud, er det behov for mange aktører med ulik kompetanse. For å gjøre det så smidig som mulig for pasienten har Stendi en egen teamansvarlig som skal være tilgjengelig og følge opp pasient og pårørende tett, gi støtte og oppmuntring, og holde kontakt med de involerte helseinstanser. Teamansvarlig har også den faglige oppfølgingen av medarbeiderne.

Stendi er opptatt av et kontinuerlig, positivt og godt samarbeid med ansvarlige leger og sykepleiere ved sykehusene.

Les også: Frihet med trygghetsalarm 

Kompetent fagpersonell

For at et hjemmeteam skal fungere godt, slik at pasientens livskvalitet, integritet, medbestemmelsesrett og privatliv blir ivaretatt, settes det høye krav til vårt pleie- og omsorgspersonell.

Våre medarbeidere er personlig egnet til denne typen tjenester. De er faglig kompetente, håndplukket og besitter egenskaper til å håndtere utfordringer innenfor somatisk og psykisk helse. Dette mener vi er essensielt for å kunne drive velfungerende team, hvor målet er at klienter og pårørende opplever en meningsfull hverdag med et ivaretatt privatliv, selv med et helseteam rundt seg.

Ønsker du å vite mer om Stendi Hjemmeteam?

Ta kontakt

* Feltet må fylles ut